Polityka prywatności Sklepu Lalazoo.pl

 

Administrator danych osobowych

WEKNOW SP. Z O.O., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040), przy ul. Atramentowej 5 lok. 21 (woj. dolnośląskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000896445, REGON 388760776, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000,00 zł w całości wpłaconym (dalej jako: Administrator).

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

 

Administrator dysponuje odpowiednimi środkami do zabezpieczenia Państwa danych osobowych, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Administrator  przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada starań, aby poziom ochrony Państwa danych był jak najwyższy. 

Administrator podejmuje, wymagane przepisami prawa, kroki mające na celu ograniczenie ilości danych osobowych pozyskiwanych od Państwa.

Administrator usuwa Państwa dane osobowe, kiedy przestają być one niezbędne do celu w jakim zostały przez Państwa podane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach internetowego działającego pod adresem:  www.lalazoo.pl  (dalej jako: Sklep).

Podanie przez Państwa dany osobowych jest niezbędne, w szczególności do:

 • założenia konta Klienta;
 • zawarcia umowy sprzedaży;
 • dokonania rozliczeń;
 • skorzystania z uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
 • otrzymywania newslettera;

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy sprzedaży oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

W przypadku gdy nie podadzą Państwo niezbędnych danych osobowych Administrator może nie być w stanie świadczyć dla Państwa usług. 

Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa.  

 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny;
 • numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego;

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obowiązki prawne ciążące na Administratorze np. prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora np. dochodzenie lub obrony ewentualnych roszczeń, przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • państwa zgoda np. marketing bezpośredni, newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od różnych czynników takich jak np. 

 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • pozostawanie przez Administratora w sporze prawnym z Państwem lub z inną stroną trzecią;
 • rodzaj Państwa danych osobowych posiadanych przez Administratora;

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Państwa uprawnienia

 • Prawo do cofnięcia zgody 

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielili Państwo za pośrednictwem strony www.lalazoo.pl. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator usunie Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

 

 • Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę; Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych; Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Administrator uniemożliwi Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. 

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych; gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem; gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane;  gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych.

 

 • Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, wówczas mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

 • Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Państwa danych osobowych.

 

 • Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Jeżeli występują Państwo do Administratora z jednym z powyższych żądań, Administrator spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł  spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone przez Administratora, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 

Kontakt z Administratorem

Zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do Administratora pod adresem e-mail: kontakt@lalazoo.pl lub listownie na adres siedziby Administratora:

WEKNOW SP. Z O.O., ul. Atramentowa 5 lok. 21, 55-040 Bielany Wrocławskie.

 

Ciasteczka

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia;

 

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Sklep nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

 

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili mogą Państwo:

 • usunąć pliki cookies;
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości;

 

Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji;
 • statystycznym;
 • marketingowym;
 • udostępniania funkcji Sklepu;

 

Usługi zewnętrzne/odbiorcy danych:

W związku ze świadczonymi dla Państwa usługami, Administrator może udostępni

 Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmioty realizujące dostawę towarów;
 • podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe, techniczne, informatyczne, marketingowe;
 • podmioty ułatwiające optymalizację Sklepu;
 • pracownicy i współpracownicy Administratora;
 • dostawcy płatności;
 • dostawcy oprogramowania Sklepu;
 • dostawcy usług hostingowych;
 • dostawcy oprogramowania księgowego;
 • organy administracji państwowej;
 • sądy, prokuratury i inne organy procesowe; 

 

Powyższe organizacje mogą przetwarzać Państwa dane osobowe jako “administrator”. Oznacza to, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie wówczas odbywać się na podstawie polityk prywatności stosowanych przez te podmioty. 

Dostawcy usług, z których korzysta Administrator są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez Administratora dane osobowe i podlegają w tym zakresie poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania danych. Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce. 

Dostawcy Administratora dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator zawarł z dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, Administrator udostępni takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Plugin Facebook

Na stronie Sklepu zawarty jest plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin ten bezpośrednio połączy  z profilem Sklepu na serwerze Facebook. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzali Państwo stronę Sklepu ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzają Państwo stronę Sklepu będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w przypadku braku zalogowania Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Facebook nie przekazuje informacji o gromadzonych danych, celach, zakresie i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook konieczny jest kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyt na stronie Sklepu, Administrator rekomenduje wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

Administrator nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez operatora portalu Facebook. Administrator zaleca weryfikację we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć mu swoje dane osobowe.

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Sklep używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “) tj. Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na stronie internetowej Sklepu. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com